KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KİŞİSEL VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu usul ve esasları uyarınca kişisel verileri aydınlatma metni
Sistem Tıp Laboratuvar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Şirket” veya “Sistem Tıp”) olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.
 
1.Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Şirket olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.
 
Sistem Tıp Laboratuvar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No.5 Ataşehir/İstanbul
İstanbul Ticaret Odası, 249451 Ticaret Sicil No
0216 566 11 24- 0216 566 54 96
muhasebe@sistemtip.com.tr
 
2. Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Sistem Tıp’a teslim etmiş olduğunuz test istem formu/yazısı, biyometrik verilerinizi içerir numuneler ile bu numuneler üzerinde yapılacak testlerin raporlanabilmesi için ad-soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, cinsiyet ve yaşınız, iletişim verileriniz tipindeki kişisel verileriniz,
(i) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi,
(ii) Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nden ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
(iii) Sistem Tıp ile kurmuş olduğunuz sözleşmesel ilişkinin başta numuneler üzerinde gerekli testlerin yapılması olmak üzere gerektirdiklerini yerine getirilebilmesi,
(iv) Karşılıklı yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
(v) Taleplerinizin karşılanabilmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.  
 
3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler ve yardımcı hizmet sağlayıcıları
  1. Tarafınızca talep edilen testlerin yapılabilmesi,
  2. Yapılacak testlerin en isabetli şekilde sonuç vermesi ve bu sonuçların raporlanabilmesi,
  3. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nden ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
  4. Sistem Tıp ile kurmuş olduğunuz sözleşmesel ilişkinin başta numuneler üzerinde gerekli testlerin yapılması olmak üzere gerektirdiklerinin yerine getirilebilmesi,
  5. Karşılıklı yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
  6. Taleplerinizin karşılanabilmesi,
Amaçlarıyla sınırlı olarak gerektiği takdirde yurt içinde veya yurt dışında mukim, iş ortaklarımızdan olan sair sağlık/tıbbi tahlil laboratuvarlarına açık rızanız dahilinde aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarımına ilişkin Kanun’un 6/4 maddesi uyarınca yeterli düzeydeki veri güvenliği tedbirleri Sistem Tıp tarafından alınacak olup iş ortaklarımız dışındaki yurt dışında mukim başkaca veri sorumlularına hiçbir şekilde aktarım gerçekleştirilmeyecektir.
 
Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

Ad-soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası gibi faturaya esas verileriniz ile iletişim bilgisi tipindeki sair kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.
 
Hukuki hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz gerek sizin gerekse Şirketimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.  
 
Denetçiler


Kişisel verileriniz, Şirketin ve sizlerin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla bağımsız denetçilere ve Şirketi denetlemeye yetkili ya da bu yönde görevlendirilmiş diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
 
4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?


Kişisel verileriniz sözleşme görüşmeleri sırasında tarafınız ve Sistem Tıp arasında karşılıklı olarak veya iş ortaklarımız hastaneler ve sağlık laboratuvarları gibi sair tüzel kişiler aracılığıyla veya hukuka uygun şekil ve şartlarda kendilerini temsile yetkili kılmış oldukları gerçek veya tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Ad-soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası gibi faturaya esas verileriniz, Vergi Usul Kanunu uyarınca, kanunlarda açıkça düzenlenmesi nedeniyle; henüz fatura düzenleme yükümlülüğü doğmamış olsa dahi Kanun’un 5/2-a, 5/2-c ve 5/2-ç, 5/2-f maddeleri uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası içi zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedenlerinden en az birine dayanılarak işlenmektedir. Tıbbi tahlil istem formu/yazısı, numuneler ile rapor sonucu gibi sağlık verileriniz ve sair özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenir.
İletişim verileriniz ise tarafınız ve Sistem Tıp arasındaki sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla sınırlı olarak kullanılmakta olup Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası içi zorunlu olması sebebiyle işlenir.
 
5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca Sistem Tıp’a başvurarak kendinizle ilgili;

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi ilgili kişi formu için tıklayınız.  Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No.5 Ataşehir/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya sistemtip@hs01kep.com.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.